Veiligheidsrapport

Het Veiligheidsrapport  (VR)

Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico’s veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.

De VR-plicht geldt alleen voor BRZO bedrijven die de hoge drempelwaarden van Bijlage 1 uit het BRZO overschrijden.

De voornaamste onderdelen van een veiligheidsrapport VR zijn:

  • Algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten;
  • De Kwantitatieve risico analyse (QRA); bepalen plaatsgebonden en groepsrisico;
  • Uitvoeren van een Milieu Risico Analyse (MRA) met het Proteus II rekenprogramma;
  • Het PBZO document (Preventie Beleid Zware Ongevallen)
  • De risicobeoordeling van de processen en activiteiten (vb met de HAZOP / LOPAWhat-IF analyse, of BowtieXP);
  • Een aantal uitgewerkte installatiescenario’s (LOC; Loss of Containment), met de daarbij behorende preventieve en repressieve beheersmaatregelen (LOD; Lines of Defence);
  • Uitgewerkte rampscenario’s.

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

SRCM kan u helpen met het opstellen, verder verbeteren en implementeren van uw veiligheidsrapport.