HAZOP Veiligheid Studie

HAZOP Veiligheid Studie

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of de ARIE Regeling zijn verplicht een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben en de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen periodiek te inventariseren en te evalueren. Dit gebeurt standaard met behulp van veiligheidsstudies (HAZOP studies, ofwel Hazard and Operability Studies), welke tenminste eens per vijf jaar geactualiseerd dienen te worden.

De HAZOP veiligheid studie wordt uitgevoerd onder leiding van een ervaren voorzitter, door een multi-disciplinair team. Een HAZOP studie wordt toegepast op een installatie of proces met gevaarlijke stoffen of op het uitvoeren van handelingen met gevaarlijke stoffen. In het eerste geval ligt de focus op de risico’s van falen van de installatie- of procesonderdelen, in het tweede geval op risico’s van menselijk falen.

HAZOP Best Practices

Wanneer wordt een HAZOP veiligheid studie uitgevoerd?

HAZOP studies worden in verschillende stadia van een project uitgevoerd.

  • Conceptfase/ Ontwerpfase, als er sprake is van een “frozen concept or design”.
  • Installatiefase, voor de ingebruikname van de instalatie of het proces.
  • Productiefase, voor opstart of als periodieke review zodat de studie actueel blijft.
  • Bij wijzigingen aan de installatie of het proces, om nieuwe risico’s te onderkennen.

Methodiek HAZOP veiligheid studie

De eerste stap bij een HAZOP studie is de identificatie van studiedelen (“nodes”). Per node worden vervolgens scenario’s ontwikkeld. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde gidswoorden (temperatuur, druk, flow, etc) en afwijkingen (geen, meer, minder, anders dan, etc.) gebruikt.  Het HAZOP team gaat per situatie na wat mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de betreffende afwijkingen en bedenkt dan mogelijke ongewenste gevolgen in termen van mens, milieu en kosten. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de mogelijke risico’s en kunnen maatregelen voorgesteld worden om deze risico’s te minimaliseren. De methode is oorspronkelijk afkomstig uit de chemie (ICI).

Werkwijze

SRCM maakt gebruik van PHA-Pro versie 8, momenteel het meest tijd-efficiënte en flexibele softwarepakket in de markt en wereldwijd de standaard voor procesveiligheidsstudies (PHA’s) in de olie en gas-, chemie-, en farmaceutische industrie. Voor de uitvoering van de studie kan zowel gewerkt worden met de eigen standaard (gebaseerd op o.a. de NEN-IEC 61882) als met uw eigen werkwijze.