QRA, Safeti-NL, Externe veiligheid

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) voor Externe Veiligheid.

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) zijn verplicht om een QRA uit te voeren. Dit is nodig om de externe veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.

De QRA is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden zowel de kansen op, als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. De resultaten van de kwantitatieve risico analyse zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groeps­risico (GR). Hiermee kunnen het bevoegd gezag en de hulpdiensten beslissingen nemen over de aanvaardbaarheid van de risico’s in relatie tot ontwikkelingen bij een bedrijf of in de omgeving van een bedrijf of transportroute (bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding van een bedrijf of de bouw van nieuwe woningen). Een QRA kan door het bevoegd gezag geëist worden voor het al dan niet toekennen van een WABO vergunning.

QRA’s worden uitgevoerd wanneer op een bepaalde locatie (bedrijfsterreinen, transportroutes) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die bij vrijkomen kunnen leiden tot directe dodelijke slachtoffers bij omwonenden. Wat betreft stoffen gaat het om brandbare stoffen en toxische stoffen. Met omwonenden worden mensen bedoeld buiten het terrein (extern) van een bedrijf (vandaar de naam externe veiligheid).

Voorbeeld PR-contouren, bepaald met Safeti-NL

 

Werkwijze SRCM

SRCM kan voor u een QRA opstellen als onderdeel van een vergunningaanvraag of -herziening voor bestaande of nieuwe activiteiten. Na een kennismaking worden de bedrijfsactiviteiten (processen, type en hoeveelheden gevaarlijke stoffen, etc) geïnventariseerd. Vervolgens wordt een QRA opgesteld. Wanneer er zich knelpunten dreigen voor te doen dan kan SRCM u adviseren om deze voortijdig te verhelpen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.