Monitor Brzo-bedrijven 2020 naar Tweede Kamer

 

Bureau BRZO+ heeft onlangs de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020’ aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen in 2020 hebben nageleefd.

 

Deze tiende monitor beschrijft de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2020 zijn uitgevoerd en geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. De monitor is als onderdeel van de Staat van de Veiligheid(verwijst naar een andere website) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het aantal bedrijven zonder overtredingen is toegenomen ten opzichte van 2019. Bij 38% van de bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd (2019: 33%). Er zijn in totaal 761 overtredingen vastgesteld. Ten opzichte van 2019 is dit aantal gedaald (dit was 813). De afname is te zien in de categorieën middelzware (van 217 naar 178) en zware overtredingen (van 8 naar 3). Bij middelzware overtredingen is geen sprake van onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. Bij zware overtredingen is dit wel het geval.

De drie zware overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van de inspectieonderwerpen Maatregelen, Explosieveiligheid en Wabo/Milieu. Bij deze overtredingen is direct ingegrepen, waarmee het onmiddellijke gevaar werd weggenomen.

Corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we de Brzo-inspecties in 2020 anders moeten organiseren. Waar voorheen de inspecties grotendeels fysiek plaatsvonden, werd nu een deel op afstand uitgevoerd. Het vooroverleg en het beoordelen van documenten en procedures gebeurden via videobellen of telefoneren. Na deze voorbereiding op afstand volgde een fysieke inspectie ter verificatie en controle van maximaal 4 uur per dag, met maximaal 3 inspecteurs. Het bespreken van de inspectierapportage gebeurde vervolgens weer via videobellen of telefonisch. Met deze werkwijze hebben de inspecties toch doorgang kunnen vinden.

Meer informatie

Op de pagina Monitor(verwijst naar een andere website) vindt u de volledige rapportage en de verkorte versie ‘In vogelvlucht’.

Bron: BRZO+ website

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.