WHAT-IF Analyse

WHAT-IF Analyse

How do you create a streamlined process for analyzing what-if scenarios? - Supply Chain Link Blog - Arkieva

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015) of de ARIE Regeling zijn verplicht een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben en hun risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen periodiek te inventariseren en evalueren. Dit gebeurt met behulp van veiligheidsstudies, welke tenminste eens per vijf jaar geactualiseerd dienen te worden. Doorgaans gebeurt dit met HAZOP studies. Een alternatief hiervoor is de What-If analyse. Deze methodiek wordt doorgaans toegepast voor minder complexe installaties of processen.

De studie wordt uitgevoerd onder leiding van een ervaren voorzitter, door een multi-disciplinair team. Een What-If analyse wordt toegepast op een installatie of proces met gevaarlijke stoffen of op het uitvoeren van handelingen met gevaarlijke stoffen. In het eerste geval ligt de focus op de risico’s van falen van de installatie- of procesonderdelen, in het tweede geval op risico’s van menselijk falen.

Wanneer wordt een WHAT-IF uitgevoerd?

Een What-If analyse kan in verschillende stadia van een project worden uitgevoerd.

  • Conceptfase/ Ontwerpfase, als er sprake is van een “frozen concept or design”.
  • Installatiefase, voor de ingebruikname van de installatie of het proces.
  • Productiefase, voor opstart of als periodieke review zodat de studie actueel blijft.
  • Bij wijzigingen aan de installatie of het proces, om nieuwe risico’s te onderkennen.

WHAT-IF Methodiek

De eerste stap bij een WHAT-IF analyse is de identificatie van studiedelen (“nodes”). Per node wordt vervolgens gekeken naar mogelijke ongevalsscenario’s. Dit gebeurt in de vorm van een brainstorm. Het studie team gaat per situatie na welke ongewenste scenario’s zich kunnen voordoen en schaalt hiervan de risico’s in voor mens en milieu. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de mogelijke risico’s en kunnen maatregelen voorgesteld worden om deze risico’s te minimaliseren.

Werkwijze

SRCM maakt gebruik van PHA-Pro versie 8, momenteel het meest tijd-efficiënte en flexibele softwarepakket in de markt en wereldwijd de standaard voor procesveiligheidsstudies (PHA’s) in de olie en gas-, chemie-, en farmaceutische industrie. Voor de uitvoering van de studie kan zowel gewerkt worden met de eigen SRCM standaard (gebaseerd op o.a. de NEN-IEC 61882) als uw met eigen werkwijze.