LOPA (Layer of Protection Analysis)

LOPA Studie

Een proces ontwerp met beschermingslagen

Een LOPA (Layers of Protection Analysis) heeft als doel om op een rationele, objectieve en risicogebaseerde manier antwoordt te geven op drie vragen:

  • Hoe veilig is veilig genoeg?
  • Hoeveel beschermingslagen zijn er nodig?
  • Hoeveel risicoreductie brengt iedere beschermingslaag met zich mee?

Ongevalscenario’s zijn de basis van de LOPA-methodiek. De resultaten van een goed uitgevoerde HAZOP studie kunnen hiervoor als uitgangspunt genomen worden. Van de verschillende ongevalsscenario’s uit de HAZOP studie wordt nagegaan of er voldoende onafhankelijke beschermingslagen (IPL’s) zijn om tot een aanvaardbaar rest risico te komen. Ook wordt de betrouwbaarheid van de verschillende lagen bekeken.

Om als IPL (Independent Protection Layer) in aanmerking te kunnen komen dienen de beschermingslagen aan een aantal eisen te voldoen. Zo moeten ze volledig onafhankelijk van elkaar zijn en elk voor zich in staat om de voortgang van het scenario tot staan te brengen. Indien blijkt dat er voor een scenario onvoldoende beschermingslagen aanwezig zijn, dan geeft de methode aan hoeveel additionele beschermingslagen er nodig zijn. Ook kan bekeken worden welke maatregelen het meest (kosten) effectief zijn in het voorkomen van het scenario.

In welke situaties kan een LOPA studie worden ingezet?

De LOPA methodiek kan een zinvolle bijdrage leveren bij het ontwikkelen, bedrijven, onderhouden en wijzigen van een risicovol proces. Deze kan gebruikt worden als aanvulling op bijvoorbeeld een HAZOP, WHAT-IF of SWIFT studie, voor zowel nieuwe als bestaande apparatuur, in verschillende stadia van een project.

LOPA Methodiek

De LOPA methode volgt de volgende achtereenvolgende stappen:
1) Selecteer uit de beschikbare scenario’s de scenario’s met de grootste gevolgen.
2) Selecteer een incident scenario
3) Definieer de initiërende oorzaak en de bijbehorende frequentie.
4) Identificeer de IPL’s en bepaal de kans op falen (PFD) van iedere IPL.
Vervolgens kan het risico bepaald worden, zoals aangegeven in het onderstaande voorbeeld.

LOPA voor het overvullen van een opslagtank als gevolg van een menselijke fout

Werkwijze

SRCM maakt gebruik van PHA-Pro versie 8, momenteel het meest tijd-efficiënte en flexibele softwarepakket in de markt en wereldwijd de standaard voor procesveiligheidsstudies (PHA’s) in de olie en gas-, chemie-, en farmaceutische industrie. Voor de uitvoering van de studie kan zowel gewerkt worden met de SRCM standaard als met uw eigen werkwijze.