SWIFT

SWIFT  – De Gestructureerde What-If Analyse Techniek

Een SWIFT studie kan een goed alternatief zijn voor bijvoorbeeld een HAZOP of een WHAT-IF analyse. Het is een risico-inventarisatie en evaluatie methode die eveneens wordt uitgevoerd met een multi-disciplinair team in de vorm van een brainstorm. Bij een SWIFT studie wordt net als bij een What-If analyse stilgestaan bij voorzienbare afwijkingen die tijdens de normale bedrijfsvoering kunnen optreden, maar dit gebeurt nu aan de hand van een checklist met afwijking categorieën. Op deze wijze kan heel systematisch en grondig voor een installatie en/of proces bekeken worden welke gevaren op kunnen treden en wat daarbij de risico’s zijn. Grote voordelen van een SWIFT analyse zijn dat deze methode flexibeler is dan een HAZOP en een meer gestructureerde methode biedt dan de standaard What-IF analyse.

Wanneer wordt een SWIFT Analyse uitgevoerd?

SWIFT studies kunnen net als een HAZOP of een What-If in verschillende stadia van een project worden uitgevoerd.

  • Conceptfase / Ontwerpfase, als er sprake is van een “frozen concept or design”./li>
  • Installatiefase, voor de ingebruikname van de instalatie of het proces.
  • Productiefase, voor opstart of als periodieke review zodat de studie actueel blijft.
  • Bij wijzigingen aan de installatie of het proces, om nieuwe risico’s te onderkennen.

SWIFT Methodiek

De eerste stap bij een SWIFT studie is de identificatie van studiedelen (“nodes”). Per node wordt vervolgens gekeken naar mogelijke afwijkingen die kunnen optreden. Dit gebeurt met behulp van een checklist met afwijkingen categorieën. Per categorie kunnen er verschillende aandachtspunten zijn.  Het SWIFT team gaat in een brainstorm na welke afwijkingen en aspecten/scenario’s van belang zijn en bedenkt dan mogelijke scenario’s voor ongewenste gevolgen in termen van mens, milieu en kosten. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de mogelijke risico’s en kunnen maatregelen voorgesteld worden om deze risico’s te minimaliseren.

Bij een SWIFT studie komen de volgende afwijkingen-categorieën aan bod:

1) Materiaal Problemen: Brandbaarheid, Instabiliteit, Statische oplading, Giftigheid, etc.
2) Externe Effecten of Invloeden: Weer, Milieu, Brandstichting, Sabotage, Impact, etc.
3) Menselijk Falen: Actie te vroeg, te laat, niet uitgevoerd, verkeerde volgorde, anders, etc.
4) Monstername en Analyse: Fouten bij monstername en analyses en de gevolgen hiervan.
5) Falen Installatie(delen): Falen van installatie(delen) en de gevolgen hiervan.
6) Procesafwijkingen: Afwijkende druk, temperatuur, flow, niveau.
7) Falen Utiliteiten: Uitvallen van stroom, water, stikstof, perslucht, etc.
8) Falen Integriteit: Falen installatie(delen) bezwijken en vrijkomen stof of energie.
9) Noodsituaties: Noodstop, brand, vrijkomen stoffen of energie, optreden BHV, etc.
10) Vrijkomen Stoffen / Energie: Effecten en scenario’s uitwerken/beoordelen van vrijkomen stoffen /energie

SRCM levert een ervaren voorzitter, die voor iedere afwijkingen categorie een lijst met met onderdelen/vragen achter de hand heeft. Op deze wijze wordt de kwaliteit en de volledigheid van de studie geborgd.

Werkwijze

SRCM maakt gebruik van PHA-Pro versie 8, momenteel het meest tijd-efficiënte en flexibele softwarepakket in de markt en wereldwijd de standaard voor procesveiligheidsstudies (PHA’s) in de olie en gas-, chemie-, en farmaceutische industrie. Voor de uitvoering van de studie kan zowel gewerkt worden met de eigen standaard (gebaseerd op o.a. de NEN-IEC 61882) als uw eigen werkwijze. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid aan om tegen een gereduceerd tarief onze software (PHA-Pro) aan te schaffen.