SEVESO III

SEVESO III van kracht per 1 juni 2015

Op 1 juni 2015 is de nieuwe Europese SEVESO III richtlijn van kracht geworden. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015). Bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en die vallen onder de SEVESO III richtlijn, moeten aan de BRZO 2015 bepalingen voldoen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten gevolge van de SEVESO III richtlijn?

  1. De indelingssystematiek wordt vervangen door de CLP classificatiesystematiek (Classification, labeling, Packaging van gevaarlijke stoffen), gebaseerd op het Globally Harmonized System (GHS). Dat betekent dat de indeling van bijlagen 1 en 2 van het BRZO overeenkomstig worden aangepast. Ofwel: de R-zinnen worden vervangen door de H-zinnen;
  2. Een consequentie van het hanteren van de CLP-classificatiesystematiek is dat de indelingsgrenzen voor “giftig” en “ontvlambaar’ kritischer (naar beneden) worden bijgesteld;
  3. Nieuw is een categorie voor “ontvlambare aerosolen cat 1. of 2. die ontvlambare gassen van cat 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van cat 1 bevatten“. Hiervoor gelden lage drempelwaarden;
  4. Nieuw is ook dat voor (licht) ontvlambare vloeistoffen niet alleen moet worden gekeken naar de aanwezigheid(opslag) , maar ook naar de procesomstandigheden waaronder deze stoffen worden gebruikt (druk, temperatuur, bijzondere verwerkingsomstandigheden). Hiervoor gelden aanzienlijk lagere drempelwaarden.

Voor welke bedrijven heeft de SEVESO-3 richtlijn grote consequenties?

Er zijn twee categorieën bedrijven waarvoor de SEVESO-3 richtlijn grote consequenties heeft:

  1. Een “niet-BRZO” bedrijf wordt (voor het eerst) een “BRZO” bedrijf, en zal daarmee binnen 1 jaar moeten voldoen aan de extra regelgeving die dit met zich meebrengt, waaronder het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem, bestaande uit Preventiebeleid Zware Ongevallen en een Veiligheidsbeheerssysteem;
  2. Een “licht BRZO” bedrijf (BRZO-PBZO) valt in de categorie “zwaar BRZO” bedrijf (BRZO-VR), en zal een Veiligheidsrapport moeten opstellen.

Zorg dat u niet overvallen wordt door SEVESO-III regelgeving.

De verplichtingen van de SEVESO-III richtlijn worden van kracht op 1 juni 2015. Ook zal tegen die datum de etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen zijn aangepast aan de CLP classificatiesystematiek (ingevolge de REACH verordening). Dat betekent dat alle gevaarlijke stoffen nog maar op 1 manier zijn ingedeeld.

Voor u is het van belang te beschikken over actuele veiligheidsinformatiebladen (MSDS / VIB) van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in het bedrijf. Aan de hand van deze veiligheidsbladen kunt u vaststellen welke H-zinnen van een stof van toepassing zijn (voorheen R-zinnen), en waarmee een indeling kan worden gemaakt in de bijlagen 1 en 2 van de nieuwe BRZO richtlijn.

SRCM kan voor uw bedrijf de impact van de nieuwe SEVESO III richtlijn beoordelen.