Bevi, Externe Veiligheid,

Handleiding Risicoberekeningen (Bevi)

In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), is geregeld dat de risico’s en effecten van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. Een van de hoofdzaken is te zorgen voor voldoende afstand tussen “gevaarsobjecten” en “kwetsbare objecten”. In het BEVI is vastgelegd dat alle BRZO inrichtingen niet-categoriale BEVI inrichtingen zijn, waardoor ze altijd verplicht zijn om de veiligheidscontouren van het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) te berekenen middels het uitvoeren van een QRA met het rekenpakket Safeti-NL. Het BEVI is van toepassing in de volgende situaties:

  • LPG tankstations
  • BRZO bedrijven
  • Opslag van meer dan 13 m3 propaan in een opslagtank
  • Opslag van meer dan 10 ton verpakte brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen
  • Opslag van meer dan 1500 kg ammoniak in een koelinstallatie
  • Aanwezigheid van een vergiftige stof, niet zijnde benzine of methanol, in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1000 liter.

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), zijn veiligheidsafstanden opgenomen met betrekking tot het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In een aantal gevallen moeten de PR en GR worden berekend met het rekenprogramma Safeti-NL.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van BEVI-bedrijven.

Wanneer sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid (invloedssfeer) van BEVI-bedrijven, bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningen in de buurt van een LPG-tankstation, dan moet hiervan de invloed op de veiligheid worden bepaald. In dat geval wordt het groepsrisico berekend en verantwoord. Een groepsrisicoberekening is ook nodig voor ontwikkelingen nabij een spoorweg of een openbare weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.

Opstellen van een QRA

SRCM kan voor u een QRA opstellen voor een vergunningaanvraag of -herziening voor bestaande of nieuwe activiteiten. Na een kennismaking en het in kaart brengen van de bedrijfsactiviteiten wordt een QRA opgesteld. SRCM is in het bezit van een Safeti-NL licentie. Ga hiervoor naar de contact pagina.