ARIE

ARIE

De ARIE is een aanvulling op de bestaande (Arbo-)RIE en heeft betrekking op de risico-inventarisatie en evaluatie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De werkgever dient in een ARIE beleidsdocument schriftelijk vast te leggen welke algemene doelstellingen en beginselen hij hanteert bij de beheersing van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Met andere woorden: welk niveau van veiligheid wil de werkgever binnen zijn organisatie minimaal hanteren. Bij voorkeur worden hierbij concrete doelstellingen geformuleerd. Er moet worden geborgd dat de geformuleerde doelstellingen worden gehaald. De borging vindt plaats door middel van de invoering van een veiligheidsbeheerssysteem. De basis daarvan is de aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (ARIE)

De ARI&E rapportage bevat onder meer:

Algemeen deel:
Toelichting op de aanwijzingsgrond en de aangewezen installaties voor de ARI&E.
Een beschrijving van het bedrijf, de organisatie, het Preventiebeleid en het Veiligheidsbeheerssysteem. Korte beschrijving van de installaties, processen en aanwezige noodvoorzieningen.

Specifiek deel:
Gedetailleerde beschrijving per aangewezen installatie. Selectie en uitwerking van Loss of containment scenario’s (noodscenario’s waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen) voor de aangewezen ARI&E installaties, waarbij aangegeven wordt wat de getroffen maatregelen zijn om het scenario te voorkomen wat de effecten zijn en welke maatregelen getroffen zijn om de effecten te beperken / voorkomen. Uitwerking van scenario’s en de risicobeoordeling bij de scenario’s worden uitgevoerd in interactieve sessies met deskundige medewerkers van het betreffende bedrijf.

Plan van Aanpak:
Net als voor een Arbo RI&E moet op basis van de bevindingen in de ARI&E een plan van aanpak met technische en organisatorische maatregelen worden opgesteld voor de geconstateerde knelpunten en verhoogde risico’s.

SRCM kan voor u zowel het ARI&E-rapport als het bijbehorende PBZO, VBS en noodplan opstellen of u hierbij ondersteunen.