Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Risico Inventarisatie en Evaluatie

Gratis RI&E voor schildersbedrijf en vastgoedonderhoud - OnderhoudNL

Wettelijk kader.

Elke werkgever moet voldoen aan de Arbowet en een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierbij worden alle gevaarlijke situaties op de werkplek in kaart gebracht en geevalueerd.  Door vervolgens maatregelen te formuleren en uit te voeren wordt de veiligheid op de werkplek vergroot. Elke werkgever met personeel is volgens de wet verplicht een RI&E uit te (laten) voeren en deze te laten toetsen.

Wat is het nut van een RI&E?

De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit is niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde en veilige werkplek draagt ook bij aan werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. In een veilige en gezonde werkomgeving is de medewerkerstevredenheid hoger. Medewerkers zijn gemotiveerder en voelen zich veilig. Dit leidt weer tot een hogere productiviteit en minder verloop.Kortom, een actief beleid voor veilig en gezond werken zorgt voor positievere én productievere medewerkers. Succesvolle bedrijven gaan dan ook vanuit overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

De uitvoering bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie? Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
 2. Evaluatie: Welke maatregelen worden er genomen en hoe groot is het risico? Resultaat: de risico’s zijn beoordeeld en de bestaande maatregelen zijn geinventariseerd.
 3. Plan van aanpak: Welke aanvullende maatregelen zijn nodig en beoordeling rest risico. Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen en wat dan het restende risico is.
 4. Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige. Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 5. Uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak. Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd en het risico is geminimaliseerd.

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel?
 • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
 • Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
 • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
 • Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
 • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

Voldoen aan wettelijke eisen

De RI&E dient te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en dient gebaseerd te zijn op de actuele bedrijfssituatie. Om de RI&E actueel te houden dient deze periodiek (tenminste eens per 3 jaar) geactualiseerd te worden. De RI&E dient getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Hierbij wordt beoordeeld of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is. Voor meer info: zie de website van de Inspectie SZW.

SRCM beschikt over een gecertificeerde hoger veiligheidskundige en kan u helpen bij de uitvoering van de RI&E. Ook kan SRCM u helpen bij het toetsen van de RI&E.

Neem voor meer informatie contact met ons op.